Модул за разкриване на информация от лицата по §1д от ДР на ЗППЦК - „Е-РЕГИСТЪР 1Д”

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г., е въведено задължение, разпоредбите на глава шест „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за:
1. лицата, чиято дейност се регулира по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР),
2. лицата, чиято дейност се регулира по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) от КЕВР,
3. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ),
4. търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или
5. търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

За лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК възникват задължения по реда на глава шеста „а” от ЗППЦК за публично разкриване на шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние, без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК.
Следва да се има предвид, че съгласно § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК задължения за разкриване на регулирана информация по глава шеста „а” от ЗППЦК не възникват за предприятия, които отговорят на два от следните критерии, посочени в § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК, а именно:
- средна численост на персонала за годината – до 10 човека;
- балансова стойност на активите към 31 декември на предходната година – до 700 000 лв.;
- нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 100щ, ал. 1 от ЗППЦК изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по тази глава, редът и начинът на предоставянето им на Комисията за финансов надзор (КФН), както и относно предоставянето на отчетите на разположение на обществеността, се определят с наредба - в конкретния случай - Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2).

Съгласно Чл. 41б, ал. 1 от Наредба № 2, задължените лица по § 1д от ДР на ЗППЦК следва да представят на КФН дължимата информацията в електронен формат. Всички електронни документи следва да бъдат подписани с усъвършенстван електронен подпис от лица, надлежно представляващи съответните лица по §1д от ДР на ЗППЦК. В чл. 41б, ал. 2 от Наредба № 2 е предвидено, лицата по §1д от ДР на ЗППЦК да разкриват на обществеността на територията на Република България информация по глава шест „а” ЗППЦК, като чл. 43а, ал. 1-4 се прилага съответно. Т.е. информацията, която лицата по §1д ДР на ЗППЦК са длъжни да разкриват в съответствие изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 към КФН, съгласно действащата нормативна уредба, следва да бъде разкривана и пред обществеността, посредством информационна агенция или медия, отговаряща на законовите изисквания.
Чрез отделяне в самостоятелен модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д” в единната електронна система за получаване на информация от КФН, изградена и поддържана от Комисията, се създава функционалност за получаване и обработка на кореспонденцията, обслужваща процесите по приемането и публикуването на информация от страна на дружествата по §1Д от ДР на ЗППЦК, която да стандартизира и улесни процеса по предоставяне на дължимата информация от задължените лица, нейното публично оповестяване и ползване от външни потребители – трети лица.
Модулът включва секция за регистрирация/дерегистрация на потребители – задължени лица, в това число на лица, които са упълномощени от представляващите лицата по §1д от ДР на ЗППЦК да разкриват информация в КФН. В тази връзка, за да бъдат достъпни функционалностите на модула от страна на задължените лица, е необходима предварителна регистрация на съответния потребител.
Модулът включва възможност за директен достъп на регистрираните в него задължени лица до електронните форми с основните данни за лицата по §1Д от ДР на ЗППЦК, електронните форми за корекция в подадените вече основни данни, както и електронни форми за разкриване на законово изискуемата информация.

Тук може да откриете допълнителна информация за работа с регистъра: