Модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д” за разкриване на информация от задължените по §1д от ДР на ЗППЦК лица

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), (обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г. и изменен с ДВ, бр. 62 от 2017 г.), е установено задължение, за представяне пред КФН на:

  • Годишен финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година
  • Годишен консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 120 дни от завършването на финансовата година
  • 6-месечен финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието
  • 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 60 дни от края на шестмесечието.

Адресати на задължението за разкриване на тази информация са:

  • лицата, чиято дейност се регулира по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР),
  • лицата, чиято дейност се регулира по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) от КЕВР,
  • търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

Адресатите на задължението представят финансовите си отчети съгласно приложимата счетоводна база, определена по реда на глава четвърта от Закона за счетоводството.

Следва да се има предвид, че съгласно § 1д, ал. 3 от ДР на ЗППЦК е предвидено изключение от кръга на задължените да разкриват информация лица, като такова задължение за представяне на финансови отчети не възниква за предприятие, което отговоря на два от следните критерии:

  • средна численост на персонала за отчетния период - до 10 човека;
  • балансова стойност на активите към края на отчетния период - до 2 000 000 лв.;
  • нетни приходи от продажби за годината - до 1 000 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 100щ, ал. 1 от ЗППЦК, изискванията относно формата на отчетите и уведомленията, редът и начинът на предоставянето им на Комисията за финансов надзор (КФН), се определят с наредба - в конкретния случай - Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2).

Съгласно чл. 22 от Наредба № 2, лицата по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК представят на Комисията информацията и документите по чл. 21 по електронен път чрез осигурен и поддържан от Комисията модул за разкриване на информация от тези лица. Електронните документи по изречение първо се подписват с квалифициран електронен подпис от законните представители или оправомощени от тях лица, представляващи лицата по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Чрез отделяне в самостоятелен модул „Е-РЕГИСТЪР 1Д” в единната електронна система за получаване на информация от КФН, изградена и поддържана от Комисията, се създава функционалност за получаване и обработка на кореспонденцията, обслужваща процесите по приемането и публикуването на информация от страна на дружествата по §1Д от ДР на ЗППЦК, която да стандартизира и улесни процеса по предоставяне на дължимата информация от задължените лица, нейното публично оповестяване и ползването ѝ от външни потребители – трети лица.

Модулът включва секция за регистрирация/дерегистрация на потребители – задължени лица, в това число и на лица, които са упълномощени от техните представляващи по надлежния ред да разкриват дължимата информация пред КФН. В тази връзка, за да бъдат достъпни функционалностите на модула от страна на задължените лица, е необходима предварителна регистрация на съответния потребител.

Модулът включва възможност за директен достъп на регистрираните в него потребители (задължени лица и техните пълномощници) до електронните форми с основните данни за регистрираните адресати по §1Д от ДР на ЗППЦК, до електронните форми за корекция в подадените вече основни данни, както и до електронните форми за разкриване на нормативно изискуемата информация.

Тук може да откриете допълнителна информация за работа с модула „Е-РЕГИСТЪР 1Д”: