(о)Познай финансовите термини

Bзаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.