(о)Познай финансовите термини

Лице, което е задължено по издадените от него ценни книжа, които могат да бъдат емитирани при условията на първично публично предлагане или с приемането им за търговия на регулиран пазар.