(о)Познай финансовите термини

Датата, от която започва да тече лихва по дадена банкова сметка /текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н./.