(о)Познай финансовите термини

Риск от липсата на достатъчно ликвидни активи за посрещане на краткосрочно изискуеми задължения.