(о)Познай финансовите термини

Юридическо лице, изпълняващо едновременно функциите на борса и пазарен оператор, което администрира, ръководи и организира борсата. То има право да упражнява всяко от правата, свързани с регулирания пазар, и притежава необходимите лицензии от Комисията за финансов надзор за организиране на такъв пазар.