Инвестиционни продукти и услуги

Акции

Какво представляват акциите

Акцията е ценна книга, удостоверяваща собственост върху една от многото равни части от номиналния капитал на една компания от акционерен тип (акционерно дружество - АД). С други думи, когато закупите акции от дадено дружество (емитент), вие ставате съсобственик в него. Но това не означава, че можете да участвате в ежедневното му управление. Начинът, по който можете да влияете върху управленските решения, най-общо, е ограничен до участието ви в общите събрания на акционерите. На практика обаче, дребните индивидуални инвеститори не притежават достатъчен брой акции, за да имат реално влияние върху управлението на дружеството. Важните решения се вземат от мажоритарните собственици (с най-голям брой акции).  

Като акционер имате право на пропорционален на притежавания брой акции дял от корпоративната печалба, изплащана под формата на дивиденти или безплатни акции при увеличение на капитала на дружеството чрез капитализиране на печалбата (превръщане на печалбата в капитал).

Освен това, при евентуален фалит на дружеството, имате право на ликвидационен дял, като предявите иск към активите му. Той обаче ще бъде удовлетворен, само ако има останали активи след разплащане с всички кредитори.

Важна характеристика на акциите е ограничената им отговорност, т.е. вие като акционер нямате имуществена отговорност към кредиторите, ако дружеството не може да плати задълженията си. Максималното, което можете да загубите, е стойността на инвестицията си.

Друго право, което имате като акционер, е да гласувате на общото събрание на акционерите (ако видът акции позволява това).

Имате също така информационни права, т.е. право да получавате информация за дейността на дружеството, както и достъп до неговите книжа.

Акционерите в инвестиционни дружества от отворен тип (както и притежателите на дялове в договорни фондове) имат право и на обратно изкупуване на акциите си.

При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие нови акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. За тази цел се издават права, които представляват ценни книжа, даващи право за записване на съответния брой нови акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публичното дружество. Тези права могат да се търгуват (да се продадат или да се закупят допълнителен брой права) на регулиран пазар, както и да се упражнят, като се запишат нови акции от увеличението на капитала. Ако правата не бъдат упражнени или не бъдат продадени от техните притежатели, те се предлагат за продажба при условията на явен аукцион. Сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, се разпределя съразмерно между техните притежатели.

Видове акции

Основните видове акции са обикновени и привилегировани

Обикновени акции

Като притежател на обикновени акции имате право на глас в общото събрание на акционерите (една акция обикновено дава право на един глас).

Обикновените акции дават право на съответстваща част от печалбата на дружеството, след изплащане дължимото на кредиторите и на държателите на привилегировани акции. Притежанието на обикновени акции дава правото,  но не гарантира получаване на дивидент. Изплащането на дивидент на акционерите е обвързано с печалбата на дружеството и управленските решения за начините за използване на тази печалба.

Обикновените акции дават право на ликвидационна квота, но притежателите им ще получат обезщетение, едва след като се изплатят задълженията на дружеството към кредиторите, притежателите на облигации и акционерите с привилегированите акции.

С други думи, обикновените акции, поради по-малкото гаранции за възвращаемост в сравнение с други инвестиционни продукти, се приемат като инструменти с най-висока степен на риск за инвеститорите.

Привилегировани акции

При тях обикновено се гарантира фиксиран дивидент, който се изплаща преди този на обикновените акционери. Привилегированите акции също дават право на ликвидационна квота, като притежателите им получават своя ликвидационен дял преди обикновените акционери, но след облигационерите и кредиторите. В замяна на тези преимущества, държателите на привилегировани акции нямат право на глас в общото събрание на акционерите. Привилегированите акции могат да бъдат с опция за обратно изкупуване, т.е. компанията-емитент може да изкупи обратно акциите по всяко време (но обикновено срещу премия).

Обикновено такива акции се издават с цел привличане на инвеститори, отбягващи големи рискове. Привилегировани акции често се издават за определен период от време, след което се превръщат в обикновени или се изкупуват обратно.

Налични и безналични акции

Според начина на овеществяване на собствеността акциите се делят на налични и безналични.

Наличните акции стоят при притежателя им, който може да се разпорежда с тях. Прехвърлянето им става чрез джиросване.

Безналичните акции съществуват под формата на електронен запис в депозитарна институция. В България това е “Централен депозитар” (ЦД) АД. Най-общо, депозитарът представлява система за съхранение и управление на ценни книжа, включително и акции. В електронни регистри се съхранява цялата информация за собствеността на акциите и тяхното движение. Прехвърлянията между собствениците се извършват по електронен път, като в депозитара се регистрира промяната.

На капиталовите пазари се търгуват именно безналични акции (и други финансови инструменти). Според българското законодателство (а и не само), акциите на публичните дружества, т.е. търгуваните на фондовата борса, задължително са безналични. По принцип безналични са и всички други финансови инструменти, издадени от български емитенти, които се предлагат публично в страната. В България могат публично да се предлагат и налични ценни книжа, но преди да бъдат предложени на потенциалните инвеститори, те трябва да бъдат обездвижени в ЦД. 

Акциите и другите финансови инструменти се държат по подсметки при инвестиционните посредници, разкрити за тази цел в ЦД.

Как се печели от инвестиции в акции?

Основните начини за реализиране на печалба при акциите са капиталовата печалба и дивидентът.

Капиталова печалба представлява положителната разлика в цената, на която сте придобили дадени ценни книжа и цената, на която сте ги продали. В България капиталовата печалба не се облага с данък, когато акциите са търгувани на борсата (регулиран пазар). Не се облага и капиталовата печалба от разпореждане с дялове на колективни инвестиционни схеми (акции на инвестиционни дружества от отворен тип и дялове на договорни фондове).

Дивидентът, най-общо, представлява част от корпоративната печалба на дружеството, която се разпределя между акционерите. Дивидентът е фиксирана сума, която се получава като се раздели общата сума за дивиденти на броя акции от един клас. Така, размерът на дивидента, който всеки акционер има право да получи, зависи от частта от печалбата, определена за разпределяне между акционерите, и броя притежавани акции.

Дали дружеството ще разпределя дивидент за обикновените акции и какъв е неговият размер се решава от Общото събрание на акционерите и зависи както от финансовото състояние на дружеството, така и от инвестиционните му намерения.

При привилегированите акции изплащането на дивидент и неговия размер са предварително фиксирани и не зависят от печалбата или инвестиционните намерения на дружеството. 

В България доходите от дивиденти се облагат при източника с данък в размер на 5% (към 2017 г.).

Рискове  при инвестиране в акции

Инвестицията в акции в общия случай се счита за високорискова, тъй като не съществуват гаранции за печалба или запазване на вложените средства. Обикновено цените на акциите се променят по-често и по-рязко в сравнение с други финансови инструменти. В дългосрочен план обаче, акциите могат да носят много по-висока доходност.

Напълно сигурни прогнози за посоката на движение на цената на дадена акция няма. Върху цените оказват влияние множество фактори – вътрешни за компанията, свързани с отрасъла, икономически, политически, очакванията на инвеститорите и други. Сред основните показатели, които се използват от инвеститорите за оценка на една компания,  е нейната печалба, но има и други индикатори, за да се прогнозира цената на акциите.

Как могат да се купят акции?

За дребните инвеститори най-достъпни са акциите на публичните дружества, които се търгуват на фондовите борси (или регулираните пазари). Всеки може да си купи акции от компании, търгувани на българската фондова борса или на други международни финансови пазари. За целта се използват услугите на лицензиран инвестиционен посредник (дружество с основен предмет на дейност покупка и продажба на ценни книжа). Банките също могат да изпълняват ролята на инвестиционни посредници. Списъци на лицензираните от КФН инвестиционни посредници (ИП)  можете да намерите на интернет страницата на КФН, в раздел "Инвестиционни посредници".

Има два вида брокерски услуги. Едната е чрез брокерски договор – търгувате с помощта на брокер, който сключва сделките по Ваше нареждане. Другият начин за търгуване е чрез интернет-базираните платформи. За целта, обикновено се изисква да подадете заявление за регистриране като клиент за ползване на платформата и да сключите договор за търговия с ценни книжа с инвестиционен посредник.

Информация за инвеститорите в акции на публични дружества

За инвеститорите е особено важно да имат достатъчно информация за дейността и финансовото състояние на публичните дружества, за могат да вземат най-подходящите за тях инвестиционни решения. Публичните дружества се подчиняват на специфично законодателство, което ги задължава да публикуват отчети за дейността и финансови отчети, да оповестяват всяка съществена за инвеститорите информация, като по-важните решения се приемат от общото събрание на акционерите и се обявяват публично. Основен документ на публичното дружество, чиито акции (и други финансови инструменти) са регистрирани за търговия  на фондовата борса, е проспектът. В него се съдържа подробна информация за самото дружество, дейността му, финансовото му състояние, инвестиционните планове, детайли за конкретната емисия акции (или други финансови инструменти). За всяка нова емисия акции (или други финансови инструменти) дружеството изготвя проспект, който се одобрява от КФН и едва след това емисията се допуска за публично предлагане или до борсова търговия.

Тази информация е налична на интернет страницата на КФН, както и на сайта на съответното дружество.

Материалът е с информационен характер и нито една част от него не представлява препоръка или съвет за купуване или продаване на ценни книжа.