Пенсионно-осигурителни продукти

Осигуряване в универсален пенсионен фонд

Родените след 31.12.1959 г., които получават трудови доходи, имат право и възможност да получават пенсии от три източника. Първата пенсия е от НОИ (от Държавно обществено осигуряване - ДОО), другата е от универсален пенсионен фонд (от частно пенсионноосигурително дружество). Третият вид пенсия може да се получава само в случай на допълнително доброволно осигуряване в частен пенсионен фонд. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на пожизнена пенсия, която ще получавате допълнително към пенсията от Държавното обществено осигуряване (ДОО). Изключение правят само някои определени категории  държавни служители, осъществяващи дейност, свързана с националната сигурност.

Пенсионните осигуровки, които за 2017 г. са в размер на 18.8% от брутното трудово възнаграждение, се разделят между ДОО (13.8%) и  универсален пенсионен фонд (5%). Cмиcълът нa тoзи „втopи cтълб“ e, чacтнитe пeнcиoннoocигypитeлни дpyжecтвa (9 нa бpoй към 2017 г.) дa инвecтиpaт cъбpaнитe cpeдcтвa от индивидyaлните пapтиди на осигуряващите се и дa peaлизиpaт дoxoднocт, ĸoятo дa ce oтpaзи нa размера на бъдeщaтa пeнcия. Koлĸoтo пo-yдaчнa e инвecтициятa, тoлĸoвa дoxoднocттa пo личнaтa пapтидa щe бъдe пo-висока.

„Третият стълб“ на пенсионната система дава възможност за доброволни вноски във фонд за доброволно пенсионно осигуряване. Фондът управлява събраните средства, като има възможност да ги инвестира с цел да получи доходност. При настъпване на пенсионна възраст, натрупаните средства се изплащат като срочна или като безсрочна пенсия. Разликата между този стълб и „вторият стълб“ е в това, че в „третия стълб“ участието е напълно доброволно и размерът, както и периодичността на вноските са по желание на лицето.

Избор на  универсален пенсионен фонд

Всеки, който започва за първи път работа (независимо от това дали на трудов, граждански договор или е самоосигуряващ се), трябва да започне да се осигурява за т.нар. „втора пенсия“ – допълнително задължително пенсионно осигуряване. В 3-месечен срок от началото на трудовата дейност е желателно да изберете фонд,  в който да постъпват Вашите вноски. За да започнете да се осигурявате в него, е необходимо да подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда.

Можете да го подадете лично в офис на пенсионноосигурителното дружество (като заявлението трябва да бъде нотариално заверено), чрез осигурителен посредник (нотариално заверено) или по електронната поща, подписано с електронен подпис. Адресите и телефоните на офисите на всяко пенсионноосигурително дружество можете да намерите на неговата интернет страница. Следва да сключите осигурителен договор с дружеството и да получите екземпляр от него. Препоръчваме Ви да поискате копие от правилника за организацията и дейността на съответния пенсионен фонд. Добре е да съхранявате тези документи, тъй като в тях са описани условията, при които се осигурявате.

Ако в рамките на първите три месеца от трудовата си кариера не упражните правото си на личен избор на пенсионен фонд или подадете повече от едно заявление, ще бъдете служебно разпределени в някой от деветте действащи към момента универсални пенсионни фондове.

При промяна на местоработата, новият работодател ще продължи да превежда дължимите осигурителни вноски в избрания от Вас пенсионен фонд.

В случай, че временно останете без работа, нямате задължение да правите осигурителни вноски. Натрупаните средства по Вашата индивидуална партида ще продължат да се инвестират и по нея ще продължава да се разпределя доходност. Това са средства по лична партида и след като навършите пенсионна възраст, от тях ще получавате „втора“ пенсия, която ще допълва „първата“ пенсия, осигурена от НОИ.

Прехвърляне от универсален  пенсионен  фонд в държавното обществено осигуряване

Промените в Кодекса за социално осигуряване, които влезнаха в сила на 15 август 2015 г., ви позволяват да се откажете от „втората“ пенсия в Универсален пенсионен фонд (УПФ) и да се осигурявате само в Държавното обществено осигуряване (ДОО). След като започнете работа в рамките на три месеца трябва да изберете универсален пенсионен фонд или служебно ще бъдете разпределен в някой от деветте. След това може да се откажете да се осигурявате в него и вноската ви от 5 % да бъде пренасочена към ДОО.  За целта трябва да подадете заявление в регионалния клон на НАП по местоживеене. Тези осигуровки се събират в Сребърния фонд, защото след време отново може да решите да  прехвърлите вноските си към частен фонд, но вече трябва да е минало поне една година от прехвърлянето ви от УПФ към ДОО. Трябва да знаете, че такива промени може да правите до 5 години преди да настъпи възрастта Ви за пенсиониране.

Прехвърляне в нов универсален  пенсионен  фонд

Имате право да смените и дружеството, което управлява Вашия универсален пенсионен фонд (УПФ). Смяна на пенсионния фонд може да бъде направена първоначално две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение. След това имате право да се прехвърляте в нов фонд веднъж годишно. За целта е необходимо да подадете заявление за промяна на участие до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаете да преминете.

Заявлението се подава в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по електронен път. Заявлението на хартиен носител трябва да бъде с нотариална заверка на подписа Ви, а електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис. При подаване на заявлението се сключва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество. За промяна на участие не се дължи такса.

Ако не сте съгласни с направените промени в правилника на фонда, които не произтичат от изменения в нормативната уредба, съществува правна възможност да се прехвърлите в нов пенсионен фонд, без да бъдат прилагани ограниченията по отношение на сроковете и без да бъде заплащана такса.

Размер и периодичност на вноските 

Вноските в универсален пенсионен фонд се превеждат ежемесечно по Ваша лична сметка, наречена индивидуална партида, в избрания универсален пенсионен фонд. Те са част от задължителните осигурителни вноски, които се превеждат към фондовете на Държавното обществено осигуряване. Осигурителната вноска е в размер на 5% от осигурителния доход и се разпределя, като 2,8% са за сметка на работодателя и 2,2% - за Ваша сметка (при трудов договор). Вноските на самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка.

Задължителните осигурителни вноски се събират от Националната агенция за приходите (НАП). Работодателите удържат от трудовото възнаграждeние частта от вноската за Ваша сметка и я превеждат към НАП, а оттам . вноските се превеждат към фонда, в който сте осигурен. В случай, че Вашият работодател не превежда тези вноски, трябва да сигнализирате в НАП.

Можете да разберете дали се внасят осигурителните Ви вноски, като направите справка за това във фиша за месечното Ви трудово възнаграждение. Проверка може да направите и чрез портала за електронни услуги на интернет страницата на НАП - www.nap.bg - в «е-услуги с ПИК». Данните са достъпни след въвеждане на Вашето ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК). В случай че нямате ПИК, можете да си извадите такъв код, като подадете съответното заявление в НАП.

Управление на набраните средства  в универсален пенсионен фонд

Вашите средства не просто се съхраняват дългосрочно по личната Ви сметка (индивидуална партида). Те, заедно с натрупаните средства на другите осигурени в същия фонд, се управляват от пенсионноосигурителното дружество, като се инвестират съгласно законово определени правила в различни активи (ценни книжа, банкови депозити, недвижими имоти), за да осигурят добра доходност в дългосрочен план. Доходът, реализиран от инвестиране на средствата, се разпределя по индивидуалните партиди на осигурените лица. Това е така нареченият капиталов принцип на осигуряване.

В Кодекса за социално осигуряване подробно са разписани правилата за инвестиране на средствата и инвестиционните ограничения. По отношение на универсалните фондове, в закона е предвидено инвестициите да са с по-консервативен характер, в сравнение с тези на доброволните фондове. Например, по-малка част от средствата могат да се влагат в рискови финансови инструменти  (акции).

Разумното инвестиране води до увеличаване на средствата на осигурените, но тяхното постоянно нарастване не е гарантирано. Постигнатата доходност зависи във висока степен от конкретните пазарни условия. Въпреки че има въведени механизми за защита на средствата във пенсионните фондове, като определяне на минимална доходност, те не могат да Ви гарантират положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства. Същевременно икономическата теория и практика показват, че дългосрочният характер на инвестирането на тези средства преодолява подобни временни спадове.

Получаване на информация за състоянието на средствата по индивидуална партида в пенсионен фонд

Има няколко начина да се получи информация за състоянието на средствата по индивидуалната Ви партида. Единият е чрез документ, който се нарича „годишно извлечение от индивидуална партида на осигуреното лице“. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда в който сте осигурен, е задължено да Ви изпраща извлечение от партидата по пощата всяка година до края на месец май. Извлечението съдържа информация за размера на средствата по личната Ви партида към края на предходната година, постъпилите вноски, натрупаната доходност, извършените плащания и начислените такси и удръжки.

Ако искате да проверите текущото състояние по Вашата партида, можете да поискате тази информация от съответното пенсионно дружество. Повечето дружества дават възможност справката да се прави чрез интернет страниците им. 

Като ориентир за това доколко ефективно се инвестират средствата Ви може да послужи стойността на един дял в пенсионния фонд. Нарастването на стойността на един дял отразява постигнатата доходност от инвестициите, в резултат на която се увеличават средствата по партидидите в дадения фонд. Стойността на един дял на всеки пенсионен фонд се изчислява ежедневно и се оповестява от пенсионноосигурителните дружества в офисите и на интернет страниците им. Те са длъжни да публикуват тези данни и в един централен ежедневник веднъж месечно. Информация за стойностите на един дял за всички фондове е налична и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Придобиване право на пенсия от универсален пенсионен фонд

Предстои уточняване на фазата на изплащане. Заложената сега концепция в Кодекса за социално осигуряване е, средствата от партидата Ви в универсален фонд да бъдат изплащани като пожизнена пенсия, когато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване. Законът дава възможност по желание на лицето изплащането на „втората“ пенсия да започне до 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране, при условие, че натрупаните средства позволяват отпускането на пенсия в минимално определения от закона размер.

Възможно е еднократно изплащане в размер до 50% от натрупаните средства при настъпване на инвалидност над 89.99%. При смърт на осигуреното лице или пенсионера, средствата по индивидуалната му партида (съответно остатъкът от тях) се изплащат еднократно или разсрочено на определени категории негови наследници (преживелият съпруг, низходящите или възходящите роднини), като се спазват редът за наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството. 

Данъчни облекчения при осигуряване в универсален пенсионен фонд

Личните вноски в универсален пенсионен фонд са необлагаеми, а сумата за тях се приспада от дохода Ви преди данъчното му облагане. Приходите от инвестиране на активите на фонда, разпределени по индивидуалната Ви партида, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Изплащаната пенсия от фонда също не подлежи на облагане с такъв данък.

Такси и удръжки при осигуряване в универсален пенсионен фонд

Пенсионноосигурителните дружества събират следните такси и удръжки за управление на универсален пенсионен фонд:

1. Удръжка от всяка осигурителна вноска за управление на пенсионните фондове, в размер до:

а) 4,5 на сто – за 2016 г.;

б) 4,25 на сто – за 2017 г.;

в) 4 на сто – за 2018 г.;

г) 3,75 на сто – от 2019 г.;

2. Инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, както следва:

а) до 0,9 на сто годишно – за 2016 г.;

б) до 0,85 на сто годишно – за 2017 г.;

в) до 0,8 на сто годишно – за 2018 г.;

г) до 0,75 на сто годишно – от 2019 г.

Таксата за прехвърляне от фонд във фонд отпадна.