Живот и финанси

Боновата ми книжка

Един ден, докато подреждате документите си, виждате позабравена бонова книжка. Колебаете се как да постъпите - да я приберете отново в кутията с документите, да я изхвърлите или все пак да проверите има ли някаква стойност?

Ако тази ситуация Ви е позната, то сигурно сте сред тези над 1 милиона българи, които са участвали в масовата приватизация. Това е процесът на приватизацията чрез инвестиционни бонове – „Емисия 96“ или така наречената „първа вълна“ на масовата приватизация, която беше организирана от Центъра за масова приватизация в периода януари 1996 г. - септември 1997 г. Центърът за масова приватизация отдавна е закрит и след приключване на процеса цялата информация беше предадена на „Централен депозитар“, гр. София.

Какво се случи с приватизационните фондове?

Бившите приватизационни фондове са преобразувани в холдинги и инвестиционни дружества. От 81 приватизационни фонда, 28 са преобразувани и отписани, 9 са прекратили дейността си, 39 са станали холдинги и 3 - инвестиционни дружества. Реално сега на борсата се търгуват 17 от бившите приватизационни фондове, тоест около 20% от тях имат реална стойност на бонова книжка от над 0 лева.

Преобразуваните в холдинги 28 приватизационни фондове вече не са публични дружества, т.е. акциите им не се търгуват на фондовата борса. Затова няма как от публична информация да разберете колко струва една акция, нито дали някой има интерес да ги купи. Все пак, можете да се свържете с дружеството за повече информация, ползвайки общодостъпните данни по партидата на дружеството в публичния Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

Девет приватизационни фондове са ликвидирани. В тези случаи можете да забравите за тази своя инвестиция. Все пак, ако процедурата по ликвидация не е приключила, можете да поискате своя ликвидационен дял.

Какво можете да направите с „боновата книжка“ и как да проверите инвестицията си?

На първо място отворете боновата книжка и проверете от кой фонд или предприятие имате акции. Информация за бившите приватизационни фондове - дали са прекратили дейността си, в какво са се преобразувани и дали са отписани, може да намерите на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН). Ако имат правоприемник, ще намерите името на дружеството със съответните телефони и адрес:

Преобразувани и вписани

Преобразувани и отписани

Преобразувани в инвестиционни дружества

Прекратили дейност

Ако установите, че не сте използвали инвестиционните бонове от „втората вълна” на масовата приватизация, можете да запазите боновата книжа само като спомен. Срокът за използването й е изтекъл още през 2005 г.

В случай, че имате акции от бивш приватизационен фонд, проверете дали те се търгуват на борсата, т.е. дали дружеството е публично, дали е отписано от публичния регистър или е ликвидирано. Най-добрият вариант е да имате акции от активно търгувано на фондовата борса дружество. Чрез борсовата цена на акциите можете да се ориентирате за стойността на Вашата инвестиция.

Начин за получаване на справка за притежаваните ценни книжа:

1. Чрез квалифициран електронен подпис (КЕП)

Справката може да бъде направена в интернет страницата на Централния депозитар , в подраздел „проверка на портфейл“. Справката се осъществява в рамките на няколко минути. Линк Няма значение от коя фирма е закупен електронният подпис, важна е неговата валидност . Цените за КЕП са от 20 до 70 лева и зависят от издателя.

2. Чрез персонален идентификационен код (ПИК)

Кодът се издава безплатно във всеки клон на Национална агенция за приходите (НАП) при предоставяне на лична карта и попълване на заявление по образец. Справката се осъществява в рамките на няколко минути в сайта на Централен депозитар , в подраздел „проверка на портфейл“.

3. Чрез услугите на регистриран инвестиционен посредник

Списък с инвестиционните посредници може да бъде намерен в интернет страницата на Комисия за финансов надзор и на Централен депозитар. В този случай, следва да подпишете договор с избран от Вас инвестиционен посредник. В справката се посочва информация за физическото лице, броя, номинала и емисията ценни книжа, типа сметка по която се съхраняват ценните книжа. Услугата се заплаща, съгласно действащата тарифа на инвестиционния посредник.

4. Ако пазите боновата си книжка или разполагате с разписка от централен депозитар, може да направи справка на интернет сайта на КФН (в раздел електронен регистър и картотека – публични дружества), където може да видите подробна информация за дружеството, както й негови контакти. Същата справка може да бъде направена на място в сградата на КФН (ул. Будапеща 16). Там ще бъдете посрещнати от служител, които извършва съответната справка, безплатно. За целта на нашите експерти им е необходимо име на приватизационния фонд, от който имате бонове. Информация може да бъде получена и на безплатния телефон на информационния център на КФН - 0800 40 444

Ако знаете от кое дружество притежавате акции, може да се обърнете към него за информация, относно разпределянето на дивидент, който имате право да получите. Ако решите да продадете своите акции, то трябва да се обърнете към инвестиционен посредник - Вие персонално не можете да търгувате на фондовата борса.

Инвестиционният посредник е дружество с основен предмет на дейност покупка и продажба на ценни книжа. Банките също могат да осъществяват такава дейност, като за целта получават лиценз за тази дейност от Българската народна банка (БНБ). Списък на инвестиционните посредници може да намерите тук.

Може да проверите колко струват Вашите акции в интернет страницата на фондова борса и във финансови информационни сайтове.

Ако считате, че моментът за продажба на Вашите акции не е подходящ или искате да запазите инвестицията си, е добре да следите дейността на дружеството, цените на акциите, разпределението на дивидент. Публичните дружества са задължени публично да оповестяват информация важна за инвеститорите – освен годишните и периодичните отчети, това е и всяка друга съществена информация, която може да повлияе на цената на акциите им. Тази информация може да се намери на страницата на КФН, на страницата на самото публично дружество, както и на други специализирани интернет сайтове.

Колко струва продажбата на акции?

Разходите по продажба на акции, което става само през инвестиционен посредник, възлизат на около 50 лева. Тарифите на посредниците са различни. Към въпросните разходи не влизат разходи за пълномощни, удостоверения за наследници както и транспортни разходи и други. Ако притежавате акции от приватизационни фондове, който не са публични дружества то Вашите акции не се търгуват на Българска фондова борса (БФБ). Необходимо е да направите справка в интернет сайта на Търговския регистър дали дружеството съществува в правния мир.

Ако дружеството съществува може да се свържете с негов представител на посочените по партида на дружеството адрес или телефон.

Като акционер имате право на дивидент, на ликвидационен дял, право на глас.

Проверете дали имате допълнителни безплатни акции, разпределени във връзка с увеличение капитала на дружеството, в което сте акционер. Има бивши приватизационни фондове, сега холдинги, които са правили увеличения на капитала със собствени средства и техните акционери са получили допълнителни безплатни акции. Проверката може да направите чрез инвестиционен посредник или като се обърнете за съдействие към директора за връзки с инвеститорите на дружеството, в което сте акционер.

Проверете дали дружеството, в което сте акционер, е разпределяло дивидент. Дружествата обявят публично, чрез публикации в медиите, решението си за разпределяне на дивидент, като за изплащането му обичайно се ползват банки с широка клонова мрежа. Трябва да знаете, че имате право да получите своя дивидент в рамките на 5 години от решението за разпределянето му. За повече информация се обърнете към директора за връзки с инвеститорите на съответното дружество.

Условията, реда и сроковете за записване на акции чрез инвестиционни бонове от капитала на приватизационните фондове са регламентирани с Наредбата за условията и реда за разпореждане с инвестиционни бонове (обн., ДВ, бр.29 от 1996 г. и отм., бр.73 от 1998 г.). В случай на грешки или несъответствия между данните, посочени от гражданите и единната база данни в ЦМП, нарежданията за записване на акции са се обезсилвали. При подобни обстоятелства всеки участник е имал възможност да подава заявление в ЦМП, в законоустановените срокове, за отстраняване на установени несъответствия.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪБУЖДАНЕ НА „СПЯЩИТЕ АКЦИИ“

През 2018 година Министерство на финансите разработи концепция за „събуждане на спящите акции“, която се публикува на 16.01.2019 година за обществено обсъждане. Целта е участниците в масовата приватизация да проверят какво е станало с приватизационния им фонд и ако имат акции в срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник.

След широкото обществено обсъждане се предвижда да се изготви законопроект, с който да се уредят обществените отношения във връзка с личните сметки на лицата, притежаващи ценни книжа от публични дружества. Ще се въведе задължение търгуваните ценни книжа да се съхраняват по подсметки на инвестиционни посредници и следователно всички акции държани по лични сметки (регистър А) следва да се прехвърлят по подсметки на лицата към инвестиционен посредник (регистър Б) в нормативно установения срок от 1 година, от старта на информационната кампания. След изтичане на този срок акциите, дефинирани като „спящи“, ще се прехвърлят в създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу ценните си книжа, лицата ще получат дялове от фонда, равностойни на притежаваните от тях акции. Лицата, които са получили дялове от инвестиционния фонд, съответно техните законни наследници, ще имат възможност в рамките на нормативно установен период от 5 години да поискат от фонда обратно изкупуване на получените дялове или да потвърдят желанието си да останат притежатели на дялове. При изтичане на 5 годишния срок, ако притежателите на дялове не са предприели необходимите действия, равностойността на техните дялове ще бъде внесена в Сребърния фонд.

С прилагане на концепцията ще се постигне:

• Защита интересите на лицата, придобили акции от масовата приватизация.

• Подобряване работата на дружествата, ценните книжа ще се придобият от активни акционери, които имат интерес от дружествата, в който са акционери.

• Повишаване ликвидността на дружествата и капиталовия пазар като цяло.

Други възможни варианти, обсъждани в концепцията: Прехвърляне на акциите от публичните дружества, държани по лични сметки на държавна агенция, която да наблюдава продажбата на финансовите инструменти и прехвърляне на средствата в държавен фонд. Служебно разпределение към инвестиционен посредник, който да бъде задължен да продаде финансовите инструменти и да заплати на акционерите приходите от продажбата. Концепцията за събуждане на „спящите акции“ на Министерство на финансите може да намерите тук.