Живот и финанси

Започвам работа

smileyЗапочвате работа, а радостта от професионалната реализация и очакванията за бъдещи доходи Ви стимулират да правите планове. Иска Ви се да почерпите близки и приятели .....да купите нов телевизор .... да отидете на мечтана екскурзия.... да вземете кредит за  жилище....smiley

 

Всъщност, започването на работа е моментът, когато е добре да се замислим за това кое е ценно за нас и какво искаме да постигнем в живота. И най-важното - да планираме как да го постигнем, без да изпадаме във финансови затруднения, които сами сме провокирали. 
 
Още в началото на трудовата ни кариера тряба да започнем да се осигуряваме за пенсия, колкото и далечно да ни изглежда това време. Добре е да помислим за заделяне на средства за „авариен фонд“, за подсигуряване в случай на болест, загуба на трудоспособност и други. 
 
Нашите съвети 
 
  • При постъпване на работа, трябва да формализирате отношенията си с работодателя чрез сключване на договор. 
Не е разумно да започнете работа, без да сте сключили договор с Вашия работодател. Освен, че нарушавате закона,  липсват гаранции за получаване на устно договореното възнаграждение, а и няма да бъдете социално  осигуряван. Друг вариант, срещан в практиката, е да се сключи договор с работодател, но в него да е записана по-малка заплата от тази, която получавате в действителност. Това  също е незаконно и едновременно  неблагоприятно за вас, защото така се осигурявате върху по-нисък доход, което означава по-ниска пенсия, по-малки обезщетения, например за майчинство,  по-труден достъп до кредит и т.н.
 

Най-удачният  начин за уреждане на взаимоотношенията с  работодателя Ви е трудовият договор. По тозин начин, ще се възползвате от редица права, гарантирани в трудовото законодателство.

Граждански договор се сключва по повод изпълнение на конкретна дейност, обичайно е краткосрочен и имате по-ограничени права в сравнение  с правата, които ви дава трудовият договор.

  • Какво да направите, ако смятате, че работодателят не превежда вашите осигуровки?

На първо място, проверете във фиша за месечната заплата. Там трябва да е отразено дали са извършени съответните плащания за социално осигуряване. За да сте напълно сигурен обаче, че осигурителните ви вноски са внесени, и работодателят ви е направил всичко необходимо данните за осигуровките ви да бъдат правилно отразени в регистрите на НАП, можете  да проверите чрез портала за електронни услуги на интернет страницата на НАП - www.nap.bg -  в  «е-услуги с ПИК». Данните са достъпни след въвеждане на вашето ЕГН и персоналенидентификационен код (ПИК). В случай, че нямате такъв код – ПИК – можете да си извадите, като подадете съответното заявление в НАП. Ако установите, че наистина социалните осигуровки не са превеждани от работодателя Ви, трябва да сигнализирате в НАП.

Когато получавате трудови доходи – заплата или доходи от собствен бизнес, то трябва задължително се осигурявате за пенсия. 
 
  • Къде отиват парите Ви от ежемесечните осигурителните вноски?
Част от парите постъпват във фонд „Пенсии”  на НОИ, откъдето се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери.  Това е т.нар. І-ви стълб на пенсионното осигуряване, чрез който се осигурява изплащането на държавни пенсии. 
Друга част от вноските се превеждат в избран от вас универсален пенсионен фонд по ваша лична сметка, наречена индивидуална партида. Това е т.нар. ІІ-ри стълб на пенсионното осигуряване и участието в него е задължително за всички работещи, родени след 1959 г. Натрупаните средства по партидата са  за изплащане на вашата допълнителнителна пенсия, след като  придобиете право на това – навършите определена възраст и имате нужния стаж.  Всички работещи  при тежки условия на труд – І и ІІ категория – задължително  се осигуряват в професионален пенсионен фонд, а  родените след 31.12.1959 г. се осигуряват едновременно и в професионален, и в универсален пенсионен фонд.
 
Размерът на пенсията, която ще получавате, зависи от това колко средства имате по партидата. Затова е важно да се осигурявате на реалните си доходи. 
 
Ето отговорите на някои често задавани въпроси:
 
"Постъпих на работа веднага след като завърших образованието си. Знам, че трябва да започна да се осигурявам за пенсия, но бих искал да разбера повече за това."
 
В рамките на 3 месеца от започване на работа, трябва да изберете универсален пенсионен фонд (и/или професионален), в който да започнете да се осигурявате и съответно да сключите договор с пенсионноосигурителното дружество, което управлява фонда. Важно е сами и навреме да направите своя избор, съгласно своите предпочитания и потребности.
 
"Какво ще стане, ако не избера универсален фонд, в който да се осигурявам?"
Тъй като осигуряването в универсален пенсионен фонд е задължително, то дори и да не изберете фонд лично, ще бъдете служебно разпределен към някой от съществуващите. Може да разберете в кой пенсионен фонд сте служебно разпределен от годишното извлечение за състоянието на индивидуалната ви партида, което пенсионното дружество е длъжно да изпраща всяка година. Ако не сте получили такова извлечение, можете да направите справка в Националната агенция за приходите.
 
"Каква информация има в годишно извлечение от индивидуална партида в пенсионен фонд?"
Дори и да ви изглежда сложно, си струва да обърнете внимание на този документ. В него се съдържа информация за вашите пари! 
От годишното извлечение можете да разберете как са управлявани парите ви – каква сума имате по партидата (вашата сметка), каква доходност е разпределена, какви такси и удръжки са събирани.  Годишните  извлечения се изпращат по пощата до всички осигурени лица до края на м.май. Затова трябва да уведомите пенсионното си дружество, в случай на промяна адреса на кореспонденция.
 
"Мога ли да се прехвърля в нов  пенсионен фонд?"
Можете да се прехвърлите в друг пенсионен фонд – универсален или професионален –две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение, а след това имате право да се прехвърляте в нов фонд веднъж годишно.
За да смените пенсионния си фонд, трябва да подадете нотариално заверено заявление за промяна на участието в някое от представителствата на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който искате да преминете. След което трябва да сключите договор с дружеството. За процедурата по прехвърляне не се дължи такса. 
Единствено вие имате право да решавате дали да се преместите в нов пенсионен фонд. Именно затова е въведено изискването за нотариална заверка на заявлението за прехвърляне. Ако сте бил прехвърлен в нов пенсионен фонд или е започнала процедура за това без ваше знание и съгласие, сигнализирайте за проблема чрез жалба в КФН или прокуратурата. 
 
"Мога ли да се откажа от "втората" пенсия и да получавам само една от НОИ?"
Промените в Кодекса за социално осигуряване, които влезнаха в сила на 15 август 2015 г., ви позволяват да се откажете от „втората“ пенсия в Универсален пенсионен фонд (УПФ) и да се осигурявате само в Държавното обществено осигуряване (ДОО). След като започнете работа в рамките на три месеца трябва да изберете универсален пенсионен фонд или служебно ще бъдете разпределен в някой от деветте. След това може да се откажете да се осигурявате в него и вноската ви от 5 % да бъде пренасочена към ДОО.  За целта трябва да подадете заявление в регионалния клон на НАП по местоживеене. Тези осигуровки се събират в Сребърния фонд, защото след време отново може да решите да  прехвърлите вноските си към частен фонд, но вече трябва да е минало поне една година от прехвърлянето ви от УПФ към ДОО. Трябва да знаете, че такива промени може да правите до 5 години преди да настъпи възрастта Ви за пенсиониране.
 
"Имам ли данъчни облекчения, ако се осигурявам в доброволен фонд?"
Част от дохода ви – до 20% от данъчната основа -  може да е необлагаем, ако тези пари отиват за плащане на вноски за пенсия в доброволен фонд и за животозастраховка. Разпределението е до 10% за вноски в доброволен пенсионен фонд и до 10% за вноски за животозастраховка.  
Нека приемем, че годишната ви данъчна основа е 10 000 лв.  (Годишната данъчна основа е тази част от вашия доход, върху която се начислява данък. Тя се определя, като облагаемия ви доход (брутното ви възнаграждение) се намали със сумите на удържаните от работодателя ви задължителни осигурителни вноски, които са за ваша сметка) . В този случай максималната сума, която можете да плащате за пенсия в доброволен фонд, за животозастраховка и/или доброволна здравна осигуровка и да ползвате данъчно облекчение, е 1 800 лв. Сумата от 1 800 лв. ще се приспадне от данъчната ви основа и ще дължите данък върху 8200 лв. Така, при сегашния размер на данъка от 10%, ще бъдете обложени с 820 лв., вместо 1000 лв, и на практика реализирате икономия от данък в размер на 180 лв.
  • Съвети:
  • Добре е да отделяте средства за  „авариен фонд“, които да използвате в трудни или  неочаквани ситуации.
Такива ситуации съпътстват живота ни – от повреда на автомобила до неочаквано уволнение... И е важно да сме подготвени за тях.
В наше време никой не е гарантиран срещу безработица. Дори и да получавате обезщетение за безработица, то е за определен период. А липсата на редовен доход, може да се отрази тежко върху вас и семейството ви. Специалистите съветват средствата в „аварийния фонд“ да са в размер най-малко на 3 до 6- месечния ви обичаен доход.
 
  • Можете да подсигурите допълнително себе си и семейството си като използвате някои от най-разпространените финансови продукти - животозастраховки, допълнителните здравни осигуровки, осигуряване в доброволен пенсионен фонд.  Допълнително предимство на тези финансови продукти е възможността да ползвате данъчни облекчения.