Из практиката

Потребителски казуси

В тази рубрика Ви представяме реални потребителски жалби и запитвания* до КФН.  Надяваме се, че отговорите на КФН по поставените от Вас въпроси, могат да бъдат от полза за широк кръг потребители.

 
Статистиката на жалбите и сигналите, постъпили в КФН, сочи, че сред най-честите потребителски проблеми са отказите на застрахователите да платят обезщетие по застраховки „Каско” и „Гражданска отговорност на автомобилистите”, несъгласие с размера на определеното от застрахователя обезщетение, неспазване на сроковете за произнасяне по заведена претенция, предлагане на инвестиционни услуги от лица, които не са получили лиценз от КФН за съответната дейност, започването на процедура по прехвърляне в друг пенсионен фонд без съгласие на осигуреното лице.
 
Общият брой на жалби и запитвания, постъпили в КФН срещу действия на поднадзорни лица през 2016 г. са 1282 бр.

Брой жалби и запитвания в сферата на инвестиционния пазар: 63 бр.

Най-чести оплаквания по жалби, постъпили в КФН срещу действия на поднадзорни лица в сферата на инвестиционния пазар:

  • Несъгласие с предложената цена при търгово предложение;
  • Предлагане на инвестиционни услуги от лица, които не са получили лиценз от КФН за съответната дейност.

Брой жалби и запитвания в сферата на застрахователния пазар: 1069 бр.

Най-чести оплаквания по жалби, постъпили в КФН срещу действия на поднадзорни лица в сферата на застрахователния пазар:

  • отказ или забавено изплащане на застрахователно обезщетение, включително забавено произнасяне - извън законоустановените срокове;
  • несъгласие с размера на застрахователното обезщетение;
  • некоректни практики от страна на застрахователи или застрахователни брокери (неправилно определени застрахователни премии, неоснователно прекратяване на застрахователни договори, некоректно формулирани разпоредби от общите условия и т.н. )

Брой жалби и запитвания в сферата на осигурителния пазар: 37 бр.

Най-чести оплаквания по жалби, постъпили в КФН срещу действия на поднадзорни лица в сферата на осигурителния пазар:

  • свързани с процедурата по прехвърляне на парични средства, натрупани по индивидуални осигурителни партиди на лицата от един универсален и/или професионален пенсионен фонд към друг;
  • некоректни практики от страна на пенсионноосигурителните дружества и осигурителните посредници (свързани с размера на натрупаните средства, неправомерни действия на осигурителни посредници при прехвърляне на осигурителни партиди и т.н.).
 
 
                                                                                                      *Имената и други лични данни в жалбите  са променени