Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Девалвация
 2. Депозитар
 3. Депозитен сертификат
 4. Диверсификация на портфейл
 5. Дивидент
 6. Доброволен пенсионен фонд (ДПФ)
 7. Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС)
 8. Доброволно здравно осигуряване
 9. Доверително управление
 10. Допускане до търговия на регулиран пазар
 11. Доходност
 12. Дружество със специална инвестиционна цел
 13. Дълбочина на финансовото посредничество
 14. Държавни съкровищни бонове
Девалвация
Официалното намаляване на валутния курс на дадена парична единица спрямо други валути.