Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Авал
 2. Агенция за кредитен рейтинг
 3. Аквизиционни разходи
 4. Актив
 5. Активно презастраховане
 6. Актюер
 7. Акции
 8. Анюитет
 9. Анюитетен заем
 10. Арбитраж
 11. Аукцион на БНБ
Авал
Поръчителство по полица, по силата на която лицето, извършило поръчителството поема отговорност за изпълнението й пред издателите на полицата. Представлява гаранционен подпис поръчителя върху полицата или издаване на отделен документ.